Fiona Dalgetty

Bha Fiona fhèin a’ frithealadh Fèis Rois na h-òige agus thill i dhachaigh a Shiorrachd Rois sa Ghiblean 2009 airson obair mar cheannard a ghabhail. Bhon a dh’ fhàg i Oilthigh Dhùn Eideann tha i air dreuchd a thogail sna h-ealain ann an Alba. Ann an 2018 Chaidh a h-ainmeachadh air prògram rèidio Woman’s Hour a-measg nan ceathrad bhoireannach as soirbheachaile buaidh a thoirt air a’ cheòl ris am bi sinn uile ag èisteachd. A thuilleadh air a seo chaidh a h-ainmeachadh le Comann Bratach na Croise a-measg nan deich bhoireannach as buadhmhòire ann an 2019. Tha obair Fiona air Fèis Rois a dhearbhadh mar thè de na buidhnean ealain as soirbheachaile an Alba. Tha seo fhèin air buaidh na fèise a’ leudachadh gu h-eadar-nàiseanta ach le freumhan domhainn ann an Siorrachd Rois.

To top