Grace Stewart Skinner

Rugadh agus thogadh i air a’ Ghàidhealtachd. Tha Grace na clàrsair air leth inntinneach a bha air a cuairteachadh le ceòl traidiseanta Albannach fad a beatha. Fhritheil i mòran fhèisean nuair a bha i san sgoil agus bha i air leth toilichte a bhith mar phàirt de Chèilidh air Chuairt Fèis Rois ann an 2019. Choisinn Grace duais ‘Hands Up For Trad ‘Inspiration Award’’ agus chaidh seo a bhuileachadh oirre aig Duaisean Ceòl Traidiseanta Alba MG Alba ann an 2017. O chionn ghoirid, cheumnaich Grace à Oilthigh Dhùn Èideann le MA ann an Ceilteis. A-nis, bidh i a’ leantainn a cùrsa-obrach ciùil làn-ùine na cumadair-ciùil agus na neach-ciùil. Tha ùidh aice ann a bhith a’ cur ri saoghal a’ chiùil thraidiseanta agus ga dhèanamh na àite aoigheil, sàbhailte agus in-ghabhalach.  

Thòisich i air a’ Bhòrd san Dùbhlachd 2022.

To top