Jennifer Marshall

’S e neach-lagh a tha ann an Jennifer agus chuir i seachad grunn bhliadhnaichean ag obair sa bhaile mhòr le companaidh choimeirsealta. Thill i dhan Ghàidhealtachd o chionn ghoirid airson obair le Puirt-adhair na Gàidhealtachd is nan Eilean. Tha Gàidhlig aice agus tha ùidh aice ann an ceòl na pìoba agus òrain Ghàidhlig.  Tha i air a bhith an sàs ann an tachartasan Fèis Rois mar dheugaire agus mar inbheach airson còrr is fichead bliadhna.

Thòisich i air a’ Bhòrd san Dùbhlachd 2019.

To top