Malin Lewis

Às an Eilean Sgitheanach, tha Malin na phìobaire, na fhìdhlear is bidh iad a’ dèanamh na pìoba bige, is tha iad an-dràsta na oileanach pìobaireachd ann an Conservatoire Rìoghail na h-Alba. ‘S iad an dà phròiseact aca Two Octaves agus Bogha-Frois – LGDT+ guthan ann an dual-cheòl. Bidh Malin a’ teagasg na pìoba bige ann an Ionad Nàiseanta na Pìobaireachd agus ann an Còmhlan a’ Chiùil Albannaich agus tha iad gus a’ chiad chruinneachadh de na fuinn ùr aca fhoillseachadh.

To top