Norman MacArthur

Tha Tormod air a bhith a’teagasg Gàidhlig agus cuspairean eile tro mheadhan na Gàidhlig ann an Acadamaidh Inbhir Pheofharain bho 2003. Chleachd e a bhith a’seinn ann an Gàidhlig agus bidh e a’cluich na pìoba agus uaireannan a’sgrìobhadh òrain. Tha ùidh gu sònraichte aige ann an bhith a’dèanamh cinnteach gun lean an obair a tha Fèis Rois a’dèanamh gus àite a thoirt don Ghàidhlig san obair aca.

Thòisich e air a’ Bhòrd san t-Samhain 2017

To top